top of page
Search

Een generatie van verschil

Ieder mens is verschillend maar soms lijken we toch ook veel met elkaar gemeen te hebben. Hoe mensen zich gedragen op de werkvloer of in de samenleving wordt daarom graag besproken aan de hand van generaties.


Pluto en de ontvoering van Persephone

Het comfort en de herkenning van de verschillende hokjes waar mensen in geplaatst worden geeft houvast aan iedereen die bijvoorbeeld leiding mag geven in een organisatie of marketing wilt doen voor jouw product. De babyboomers, generatie X, Y of Z, millennials of xennials, er zijn nogal wat generaties actief. Waarbij over sommige generaties wat te doen is zoals over de babyboomers (‘belerend’) of de millennials (‘verwend’).


Wat is een generatie eigenlijk? Wat betekent het als je tot een generatie behoort en waar komt dat vandaan?

Generation X is dead. It has come to mean anyone aged between 13 and 55 years old William Gibson

Wat is een generatie?

Met generatie wordt bedoeld een groep mensen die in een bepaald tijdvak is geboren en, als gevolg daarvan, bijvoorbeeld dezelfde maatschappelijke geschiedenis, omstandigheden en tijdsgeest ervaart. Ook delen generatiegenoten tot op zekere hoogte vergelijkbare opvattingen of reactiepatronen op gebeurtenissen om hen heen. Een gedeelde denk- en ervaringswereld en socialisatieproces.


Daarmee is het begrip generatie behoorlijk abstract en zegt hooguit op de achtergrond iets over jou. Jouw individuele kenmerken maken wie jij bent en hoe jij zelf reageert op het leven.


In de sociologie worden voor generaties vaak cohorten van zo’n 15 jaar gehanteerd, soms met verschillende startmomenten, soms ook met langere intervallen. Afhankelijk van de bron die je raadpleegt zijn er verschillende uitkomsten voor wat betreft de scheidslijnen van generaties en soms ook de kenmerken van die generaties.


Astrologie kan daar, met de wijsheid die erin besloten ligt, zeker een toevoeging bieden. Niet alleen in de exactere tijdsaanduiding maar ook in wat er specifiek kenmerkend is voor iedere generatie. Ik geef in dit artikel vanuit astrologisch perspectief enige richting, zowel op de tijdsindeling als de globale karakteristiek van de verschillende generaties.Pluto als generatie bepalende factor

Een kenmerkende astrologische generatiefactor is de beweging van Pluto. Deze dwergplaneet loopt langzaam door ieder teken en beweegt door de gehele dierenriem in ongeveer 248 jaar. Dat is dus ongeveer 20 jaar per teken. De snelheid van Pluto door de verschillende tekens wisselt echter, waardoor de gang van Pluto door sommige tekens langer of korter duurt.

De duur van de beweging van Pluto door de gehele dierenriem maakt dat er nooit meerdere generaties tegelijk leven met Pluto in een bepaald teken. Zo is ieder teken kenmerkend voor specifiek die groep mensen die Pluto in dat teken hebben staan.

Het oerprincipe wat Pluto symboliseert en het teken waar deze planeet doorheen loopt helpen het karakter en de verschillen tussen de generaties te verklaren.

Het oerprincipe van de fanatieke onderzoeker

Pluto (Hades) wordt in de mythologie geduid als de heerser van de onderwereld. De wereld van de doden. Een onverbiddelijke heerser. Maar ook degene die heerst over rijkdom. Bijvoorbeeld over de vruchtbaarheid en rijkdommen (goud en zilver) die uit de grond gehaald kunnen worden.


Pluto is in de astrologie de heerser van het veld van transformatie, in lijn met de mythe van Hades. De werking is dat de vorm (gedwongen) wordt losgelaten en de zuiverheid van de ziel daarna tevoorschijn komt als basis voor iets geheel nieuws. Daar waar Pluto staat in jouw eigen horoscoop is er een intense benadrukking van dat levensgebied. Een fundamentele angst om ten onder te gaan maakt zich daar (vaak) onbewust meester van je. Een enorme wilskracht of wilsconcentratie heeft dat tot gevolg.


Fanatisme, destructieve inzet van energie, het onderste uit de kan halen, grondig spitten in het eigen onbewuste en ophalen van wat verborgen is gebleven in de eigen dieptes zijn wat algemene typeringen van de werking van het oerprincipe, gesymboliseerd door Pluto.


Jouw persoonlijke geboortehoroscoop geeft daarmee jouw rol in jouw generatie een persoonlijke uitwerking. In het bijzonder kan de positie van Pluto zichtbaar maken waar jij jouw accent legt in jouw generatie.


Pluto vertegenwoordigt een liefdevolle maar zeer intense en grondige oerkracht, die staat voor vernietiging van alles wat zijn tijd gehad heeft. In die zin een uitstekende aanduider van verschillende generaties.

De astrologische generaties

Welke generaties zijn er in astrologisch perspectief? Onderstaand heb ik de generaties globaal getypeerd vanaf 1913. Daarvoor heb ik steeds een startjaar gekozen waarin Pluto definitief een bepaald teken in ging. Het eindjaar is het jaar waarin Pluto definitief het teken verliet.

Vaak is een jaar of anderhalf jaar ervoor Pluto al enige maanden ook in het voorgaande respectievelijk volgende teken te vinden geweest. Daarmee kennen de generaties minder scherpe grenzen dan hier geschetst is.


De aanwezigheid van Pluto geeft dus een benadrukking van zowel de kracht, de kenmerken als de lessen die te leren zijn op basis van dit teken. In generieke zin worden die dus ook benadrukt in de beschrijving van de verschillende generaties.


1913 – 1939: Pluto in Kreeft, de patriotten generatie

Ook wel de stille generatie genoemd als contrast met de volgende generatie. Kreeft als waterteken is ook een meer introvert teken. Gevoel speelt een belangrijke rol, net als initiatief nemen om je open te stellen voor een ander en veiligheid en zorg bieden.

In dit teken ontluikt het besef dat het collectief (maatschappij) groter is dan het individu. Weten tot welke groep je behoort en die te dienen is de ontdekkingstocht voor deze generatie (geweest).


Emotionele grilligheid, romantisering, ontvankelijkheid voor een ander en chauvinisme zijn benadrukt in deze generatie. Vaderlandsliefde en het gevoel thuis te willen zijn en geborgenheid te willen voelen ook.


Het gevoel geborgenheid te zoeken in de groep door je in te zetten voor de ander, kreeg met de maatschappelijke destructie van de oorlog, het proces van wederopbouw en de geboortegolf nadruk. De emigratiegolf maar ook de watersnoodramp, als voorbeelden, benadrukten ook de hunkering naar een veilig thuis.

1939 – 1958: Pluto in Leeuw, de iconische generatie

In deze generatie tref je de welbekende babyboomers en deze generatie wordt ook wel de protestgeneratie genoemd. De vurigheid van het teken Leeuw, de stuwkracht, dwingendheid en behoefte aan vastigheid zijn in deze generatie kenmerkend. Evenals de vrees alleen te komen staan en geen, wat we nu noemen, ‘volgers’ te hebben.


Met de wederopbouw van de vorige generatie als basis groeiden zij heel anders op. Kenmerkend zijn het zoeken naar en vasthouden aan vrijheid, zelfexpressie, eigen status, trots en leiderschap.

‘Je bent zo oud als je je voelt’ is de uitspraak die deze generatie goed past.

De voorbeelden van zelfexpressie werden vaak gevonden in iconen in het publieke leven zoals rock- en filmsterren of in leiders en politieke kopstukken. Die doorgaans ook nu nog van geen ophouden weten.


De benadrukte les voor deze generatie is die van de eigen eenvoud en soberheid. Iets waarmee zij doorgaans als geen ander zijn geconfronteerd in bijvoorbeeld hun jeugdjaren (‘de jaren ’50’) en waarmee zij graag afrekenden toen zij opgroeiden (jaren ’60 en ‘70).

1958 – 1972: Pluto in Maagd, de loyale generatie

Zij worden ook wel generatie X of de verloren generatie genoemd. Het teken Maagd staat voor nuchterheid en onderscheidingsvermogen, ingezet voor het beter bewaken van de balans dan het voorgaande theatrale teken Leeuw naar aard doet.


Kritisch, analytisch, feitelijk, efficiënt en gericht zijn op gezondheid en welbehagen (en die van de leiders) krijgt nadruk in deze generatie. Opgegroeid als kinderen van de generatie Pluto in Kreeft krijgen dienstbaarheid, pragmatisch en hard werken voor het collectief als vanzelf sprekend de nadruk.

Het kunnen doorstaan van crises en verandering is wat hen en de tijd waarin zij opgroeiden (bijvoorbeeld de oliecrises, werkloosheid en piekmomenten in de koude oorlog) kenmerkt.


De les van tolerantie voor imperfectie komt in deze generatie aan de orde. Zij mogen hun ontdekkingen daarover bijvoorbeeld doen in het veronderstelde heil van vrije marktwerking. Een efficiënte kapitalistische denkwijze met een bestuur geregeerd door 'onomstreden' wetenschappelijke rekenmodellen als bron van feiten.

1972 – 1985: Pluto in Weegschaal, de relatie generatie

De generatie xennial, pragmaten of in sommige kringen de ‘patat generatie’ genoemd.

Het luchtteken Weegschaal staat symbool voor het graag in verbinding zijn met een ander, in relatie treden door daar zelf actie op te ondernemen. En relaties vragen om tactvol en/of tactisch handelen waarin je steeds meer van jezelf loslaat om die verbinding met ander te realiseren. Het gevoel voor de verhouding tussen de eigen beginselen en die van een ander is daarom benadrukt in deze generatie.


Stijlgevoelig, genieten van wat mooi is, evenwichtig en diplomatiek werken aan het eigen belang kenmerkt hen. Opgegroeid in (doorgaans) voldoende materieel comfort onder het ouderschap van de generatie Pluto in Leeuw was er alle ruimte om ‘jezelf te zijn’ of te ontdekken. Mede aan de hand van iconen uit de expliciete popcultuur (Madonna, Prince, Michael Jackson, etc.).

Iets wat de opa’s en oma’s van deze generatie, uit de generatie Pluto in Kreeft, niet voor mogelijk hielden en regelmatig hoofdschuddend begroetten. Deze generatie is de laatste die opgroeide zonder internet, maar wel individueel genieten van muziek met een cassettebandje en de walkman.


Je comfortabel voelen in relatie tot een ander is de uitdaging voor hen. Relaties die niet meer voor zich spreken en qua vorm en duur wisselen of de politieke neiging tot ‘polderen’ bevestigen dat.

1985 – 1996: Pluto in Schorpioen, de zoekende generatie

Ook wel aangeduid als de generatie Y (Engels: ‘Why’) en een deel van de millennials worden tot deze generatie gerekend. Vaak wordt in deze generatie namelijk het jaar 2000 als overgangsjaar gezien naar de volgende generatie Z. Dat lijkt mij vanuit astrologisch perspectief niet logisch.


Schorpioen is het waterteken waarin steeds gezocht wordt naar het waarom van de dingen. Verdieping vinden in de eigen gronden en die van een ander. Vasthoudend zijn in deze zoektocht tot de onderste steen boven is gekomen en niets verdere eenheid met de ander meer in de weg staat. En dat gaat niet zonder slag of stoot.


Tegelijk is het een generatie voor wie de verhouding tot de babyboomers (Leeuw) sterk op spanning staat. Wat kunnen zij van elkaar leren? Grootgebracht door de generatie met Pluto in Maagd (balans) is een sterk persoonlijk bewustzijn ontwikkelen de uitdaging voor deze generatie.


Gepassioneerd, intens, calculerend, onverzoenlijkheid en een focus op macht / onmacht en materieel bezit krijgen een sterker accent in deze generatie. Op zoek naar zekerheid worden barrières tussen mensen omvergeworpen. Niet zozeer vanuit rebellie (zoals de babyboomers) maar meer om verhoudingen scherp te krijgen met de ander. Waar sta jij en waar sta ik dan?


De provocatie van deze generatie dient om uiteindelijk meer diepte en de ultieme verbinding te vinden tussen mensen.

Het zoeken naar en aankaarten van ogenschijnlijk verborgen zaken in maatschappelijk opzicht is hen eigen. Ook (of misschien wel juist) als de waarheid ongemakkelijk of shockerend blijkt te zijn.

1996 – 2008: Pluto in Boogschutter, de optimisten generatie

De generatie Z worden ze genoemd en deels ook als millennials net als de vorige generatie.


Boogschutter is weer een vuurteken, iets wat de verhouding tot de generatie Leeuw meer ontspannen houdt. De stuwkracht wordt ingezet voor expansie, vergroten tot ongekende proporties en met optimisme. De grote lijn van de dingen wordt graag gezien.


De bomen groeien tot in de hemel , als je dat maar genoeg wilt tenminste.

Met de generatie Pluto in Weegschaal als ouders verbinden deze mensen zich graag met een ander, maar wel op de eigen betekenisvolle manier. De eigen waarheid wordt fanatiek overtuigend de wereld in geslingerd, verbonden als zij zijn met alles en iedereen. Verandering, vernieuwing (digitale technologie), verleggen van de horizon, betekenis ervaren, verkennen en avontuurlijk zijn is benadrukt in deze generatie.


Lang leve Easy Jet en internet is waar zij (tot nog toe) mee opgroeien en het maakt dat de hele wereld van jongs af aan hun speelterrein is. Vergroeid met de digitale mogelijkheden en onbegrensdheid is de les voor hen om te ontdekken hoe abstracte ideeën en idealen persoonlijke uitwerking en impact krijgen. Immers: ideeën raken anders gemakkelijk gereduceerd tot abstracte (onmenselijke) luchtkastelen.

2008 – 2025: Pluto in Steenbok, de realisten generatie

Deze generatie wordt ook wel de Alpha generatie genoemd (hoewel daar een scheidslijn in 2016 wordt getrokken). De generatie is nog onderweg en de eersten zijn nu pubers.


Het teken Steenbok is weer een aarde teken, net als Maagd. De generatie Pluto in Maagd kan daarom makkelijker met hen overweg. Steenbok wordt wel de zakenman van de dierenriem genoemd en kan wat koeltjes overkomen.


Het accent ligt in deze generatie op het verwerpen van huidige normen en systemen, deze te willen herbouwen op basis van eeuwige waarden en niet op basis van de luchtkastelen van bijvoorbeeld de voorgaande generatie.


Nuchter, economisch en doelgericht bouwen aan iets nieuws, onder leiding van natuurlijke (echte) leiders is wat zij willen.

Daarin is de uitdaging voor de generatie oog te hebben voor de persoonlijke integriteit die eerder in hun jeugdjaren, bijvoorbeeld ten tijde van corona, klimaatzorgen, de huidige politiek en oorlog, ernstig tussen de wielen van het systeem bekneld is geraakt. Dat is wat je te zijner tijd mag verwachten van hen.

De volgende generatie wordt geboren

Een nieuwe generatie staat ook voor de deur. De eersten van die generatie worden eind maart tot en met de eerste week van juni van 2023 en van januari tot september van 2024 geboren. Wat zal deze generatie kenmerken?


2025 – 2045: Pluto in Waterman, de innovatie generatie

De bèta generatie? Waterman als teken staat voor technologische vernieuwing, sociale oriëntatie maar ook eigenzinnigheid en revolutie. Revolutie omdat de wijze van doen en laten niet strookt met hoe de maatschappij in de basis bedoeld is, naar mening van de archetype Waterman. Daarom zijn er twee basale mogelijkheden: ofwel verbeteren van wat er is op basis van de eigen idealen en technologie danwel verwerpen van en revolte tegen het bestaande.

Opgevoed door de generatie Pluto in Boogschutter krijgen zij de betekenis en mogelijkheden en rechtvaardigende overtuigingen van de maatschappij mee.


Originaliteit, non-conformisme, sociaal gedreven en idealistisch zijn in deze generatie benadrukt. Innovatie en technologische vooruitgang worden gezocht, gevonden en ingezet om verder te brengen wat de voorgaande generaties niet voor elkaar kregen.


Met name de generatie Pluto in Schorpioen kan op spanning staan met de drijfveren van deze groep. Tegelijk mag rebellie verwacht worden tegen al wat er in het verleden aan systemen is gebouwd maar feitelijk alleen maar de vrijheid, gelijkheid en onderlinge broederschap beperken. Een vergelijking met het avontuur van Hercules met de stallen van Augias is snel gemaakt.


De les zal zijn te leren om de onvrede te kanaliseren in voor de maatschappij bruikbare richtingen.

De generaties van de dierenriem

We leren de lessen die gesymboliseerd worden door de tekens van dierenriem. Juist de beweging van Pluto is door zijn scherpe intensiteit en lange doorlooptijd door de dierenriem een bruikbare indicator van de ontwikkeling die wij als mensheid maken.


Pluto door de tekens heen brengt maatschappelijke veranderingen en een steeds wisselende tijdsgeest als bodem voor individualiteit en maatschappelijke ontwikkelingen. De neerslag daarvan is terug te vinden in de generatie die in die tijdsgeest geboren is, zelfs als zij de actualiteit van dat moment niet volledig bewust hebben meegemaakt.


Zo brengt astrologie in beeld waar en hoe verschillende generaties elkaar opvolgen en aanvullen of corrigeren. Zodat we als geheel en individueel onze avonturen kunnen vormgeven en onze ontwikkeling doormaken.

Recent Posts

See All

Vitaliteit tussen de sterren

Onlangs mocht ik een interview geven voor Vitalogie Magazine. Onderstaand heb ik het artikel in PDF weergegeven. Wil jij meer weten over de verschillende invalshoeken van vitaliteit? Kijk op http://ww

Comments


bottom of page